Browsing Category "Wiadomości"
16 gru
2014
Posted in: Wiadomości
By    Możliwość komentowania Życzenia Boże Narodzenie została wyłączona

Życzenia Boże Narodzenie

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.

 Św. JAN PAWEŁ II

  

Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Celnej Świąt pełnych Nadziei, Miłości i Pokoju oraz Szczęśliwego Nowego Roku

 życzy

FUNDACJA ŚW. MATEUSZA

ŻYCZENIA FUNDACJA ŚW. MATEUSZA

8 gru
2014
Posted in: Wiadomości
By    Możliwość komentowania Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich została wyłączona

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich

Fundacja Św. Mateusza                                                                                             Nysa, dnia 06.12.2014r.

48-303 Nysa  ul.Pomorska 1/2

KRS 0000492618

e-mail prezes@fundacjaswmateusza.pl

 

Pani Prof. Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowna Pani Profesor.

 

Wypełniając swoje statutowe obowiązki, polegające m.in. na podejmowaniu działań w kierunku poprawy sytuacji prawnej funkcjonariuszy celnych i ich statusu socjalnego i prawnego w szczególności na tle innych służb mundurowych, Fundacja Św. Mateusza zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie przez Panią Profesor – Rzecznika Praw Obywatelskich inicjatywy przed Trybunałem Konstytucyjnym o objęcie funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym – sprawa nr K39/13.

Rzecz dotyczy stwierdzenia niezgodności z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 i  2 Konstytucji – art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (j.t. Dz.U. 2004, Nr 8, poz. 67 ze zm.), w tym zakresie w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomija funkcjonariuszy Służby Celnej.

Inicjatywa w ocenie Fundacji jest zasadna, gdyż funkcjonariusze Służby Celnej, są jedyną formacją mundurową nie objętą zaopatrzeniowym systemem emerytalnym, posiadając jednocześnie w swojej pragmatyce służbowej, tożsame z innymi służbami mundurowymi ograniczenia, dyspozycyjność i rygory służby wynikające ze stosunku administracyjnoprawnego.

Objęcie funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym jest jednak przede wszystkim działaniem w interesie publicznym, gdyż wykonywanie zadań tej formacji w wielu komórkach organizacyjnych, po osiągnieciu pewnego wieku, jest niemożliwe lub co najmniej znacznie utrudnione i wpływa niekorzystnie na jakość realizowanych zadań, a więc na wpływy budżetowe i bezpieczeństwo obywateli – także wg opinii Szefa Służby Celnej wyrażonej np. w Programie 50 plus i innych.

Zresztą powyższe jest udowodnione medycznie, stąd nie wymaga większego uzasadnienia.

Na przejściu granicznym stoi obok siebie funkcjonariusz Straży Granicznej i funkcjonariusz Służby Celnej. Tymczasem w wieku 50 plus w Straży Granicznej jest 2% funkcjonariuszy, a w Służbie Celnej aż 28,8% funkcjonariuszy celnych.

Podobnie funkcjonariusze Służby Celnej wykonują zadania w patrolach na drogach, targowiskach często wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej. Tymczasem w wieku 50 plus w Policji jest tylko 2,4% Policjantów.

Ponadto Służba Celna, z racji nie objęcia zaopatrzeniowym systemem emerytalnym  starzeje się dużo szybciej niż inne formacje i niedługo w wieku 55 plus będzie ponad 50% funkcjonariuszy celnych. To jest bardzo poważny problem i ogromne zagrożenie dla funkcjonowania tej formacji.

Jednocześnie ustawodawca dopuszcza liczne paradoksy, np. wymaga od funkcjonariuszy Służby Celnej pełnienia służby w podeszłym wieku i jednocześnie posiadania pełnej sprawności psychofizycznej i poznawczej oraz dobrego stanu zdrowia, co z punktu widzenia naukowego jest oczywiście niewykonalne. Wymagania zdrowotne w Służbie Celnej odpowiadają tym, które funkcjonują w innych służbach. W niektórych grupach są wręcz tak wyśrubowane, że porównywalne są z jednostkami specjalnymi takimi jak GROM.

Zdaniem Fundacji uprawnione jest stwierdzenie, że funkcjonariusze Służby Celnej są nie tylko nierówno traktowani, ale wręcz z racji nieobjęcia ich zaopatrzeniowym systemem emerytalnym dyskryminowani w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji mundurowych. W mojej ocenie jest to swoisty „mobbing ustawodawcy” wobec nich.

Istotne znaczenie dla sprawy ma także kwestia niepokojów społecznych jakie wywołuje niniejsza sprawa, w Służbie Celnej.

Kilkakrotnie bowiem funkcjonariusze Służby Celnej protestując, słusznie dopominali się zrównania ich praw z funkcjonariuszami innych służb mundurowych. Takie protesty w przyszłości mogą niekorzystnie odbijać się na przedsiębiorcach.

 

W stanowisku przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie K1/04 Rzecznik Praw Obywatelskich informował, że „Status służbowy celników jest bowiem porównywalny ze stosunkami służbowymi innych funkcjonariuszy mundurowych, działających na podstawie odrębnych ustaw. Analogiczny {…} jest charakter prawny (administracyjnoprawny a nie ściśle pracowniczy) tego stosunku, sposoby jego nawiązania i ustania, wymagania adresowane do kandydatów, element szczególnych obowiązków, dyspozycyjności i podporządkowania funkcjonariusza właściwym organom, ograniczenia wolności obywatelskich oraz odpowiedzialność dyscyplinarna i karna „

Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał także uwagę przed Trybunałem Konstytucyjnym na  doniosłość zadań Służby Celnej z punktu widzenia budżetu państwa oraz specyfikę tej służby – m.in. styczność ze środowiskami przestępczymi oraz silną presja korupcyjną.

Rzecznik stwierdzał, że art.25 ust.1 pkt.8a i 8b ustawy o Służbie Celnej(wycofane przez Rząd po oddolnych protestach funkcjonariuszy celnych w styczniu 2008r.) są niezgodne z zasadą równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji, porównując zapisy pragmatyki służbowej funkcjonariuszy celnych do pragmatyk funkcjonujących w tym zakresie w innych formacjach mundurowych.

 

Pozostawanie Służby Celnej poza zaopatrzeniowym systemem emerytalnym, jako jedynej formacji mundurowej, jest zdecydowanie bardziej wyrazistą i większą nierównością wobec funkcjonariuszy Służby Celnej niż prezentowana słusznie przez Rzecznika Praw Obywatelskich w wyżej cytowanym stanowisku zaprezentowanym przed Trybunałem Konstytucyjnym, stąd ośmielam się uprzejmie prosić Panią Profesor o poparcie postępowania nr K39/13 przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

 

Z poważaniem:

Prezes
Agnieszka Siwy

 

17 kw.
2014
Posted in: Wiadomości
By    Możliwość komentowania Fundacja Św. Mateusza została wyłączona

Fundacja Św. Mateusza

FUNDACJA ŚW. MATEUSZA                                                     

ul. Pomorska 1/2 48-303 Nysa

FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ

Uprzejmie informuję, że aktem notarialnym z dnia 08.11.2013 r. powołałem do działania w Służbie Celnej Fundację o nazwie Fundacja Św. Mateusza.

Głównym celem Fundacji jest szeroko pojęta działalność pożytku publicznego i charytatywna poprzez niesienie pomocy Funkcjonariuszom celnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja będzie podejmować także działania zmierzające do poprawy statusu prawnego i materialnego Funkcjonariuszy celnych, w tym zrównanie praw z Funkcjonariuszami innych służb mundurowych.

Jak wiemy, środki finansowe jakie Ministerstwo Finansów przeznacza na pomoc dla potrzebujących Funkcjonariuszy celnych są minimalne.

Wiele organizacji społecznych, w tym Związki Zawodowe otrzymuje bardzo liczne wnioski o pomoc od Naszych Koleżanek i Kolegów, którzy znaleźli się w naprawdę bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Z wieloletniego doświadczenia w działalności społecznej wiem, że pomoc jaką są w stanie udzielić ww. organizacje i pracodawcy jest niewystarczająca i nie pokrywa potrzeb.

Działalność Fundacji Św. Mateusza jest w pełni jawna i oparta na wolontariacie. 

Koleżanki i Koledzy!

Proszę Was o wsparcie.  Proszę żebyście osobiście zaangażowali się w działalność charytatywną i zgłosili się do Fundacji – mail: prezes@fundacjaswmateusza.pl

Już dzisiaj możecie uruchomić cykliczny przelew na konto Fundacji lub wpłacić jednorazową darowiznę. Możecie także napisać wniosek do Dyrektora o potrącanie dowolnie zadeklarowanej składki z Waszego wynagrodzenia podając konto Fundacji.

Każda pomoc i wsparcie z Waszej strony jest potrzebne i z góry za nie dziękuję.

KONTO FUNDACJI: 85 1750 0012 0000 0000 2328 8467 Raiffeisen-Polbank

Z pozdrowieniem:

    Fundator

Sławomir Siwy

Copyright © 2014 fundacjaswmateusza.pl